• Hóa học & vật liệu

    ê te dầu mỏ

    Giải thích EN: A low-boiling, flammable hydrocarbon mixture produced by the fractional distillation of petroleum; used as a solvent. Giải thích VN: Hỗn hợp hiđrocacbon dễ cháy thu được bằng cách chưng cất phân đoạn dầu mỏ, thường làm dung môi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X