• /´frækʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) phân số
  (hoá học) phân đoạn
  fractional distillation
  sự cất phân đoạn
  (thông tục) rất nhỏ bé, bé li ti

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bộ phận
  đoạn
  fractional condensation
  ngưng phân đoạn
  fractional distillation
  sự chưng cất phân đoạn
  fractional extraction
  sự chiết phân đoạn
  Fractional Horse Power (motor) (FHP)
  sức ngựa phân đoạn (động cơ)
  fractional pitch
  bước phân đoạn
  Fractional T1
  T1 phân đoạn
  một phần
  fractional condensation
  ngưng một phần
  fractional condensation
  sự ngưng một phần
  phần
  fractional arithmetic
  số học phân số
  fractional condensation
  ngưng một phần
  fractional condensation
  ngưng phân đoạn
  fractional condensation
  sự ngưng một phần
  fractional crystallization
  kết tinh phân hạch
  fractional crystallization
  sự kết tinh từng phần
  fractional derivative
  đạo hàm cấp phân số
  fractional derivative
  đạo hàm phân số
  fractional digit
  chữ số phân số
  fractional distillation
  sự chưng cất phân đoạn
  fractional distillation
  sự chưng cất từng phần
  fractional exponent
  số mũ phân
  fractional exponent
  số mũ phân số
  fractional exponent method
  phương pháp phân số mũ
  fractional exponent method
  phương pháp số mũ phân
  fractional extraction
  sự chiết phân đoạn
  fractional frequency deviation
  độ lệch tần phân số
  Fractional Horse Power (motor) (FHP)
  sức ngựa phân đoạn (động cơ)
  fractional integral
  tích phân cấp phân số
  fractional linear group
  nhóm tuyến tính phân thức
  fractional linear substitution
  phép thế phân tuyến tính
  fractional part
  phần phân số
  fractional part
  phần thập phân
  fractional pitch
  bước phân đoạn
  fractional quantum Hall effect
  hiệu ứng Hall lượng tử phân số
  fractional slot winding
  dây quấn số rãnh phân số
  Fractional T1
  T1 phân đoạn
  fractional zoning within territory
  sự phân (chia) vùng lãnh thổ
  fractional zoning within territory
  sự phân chi tiết
  fractional-pitch winding
  quấn dây bước phân số
  linear fractional
  nhóm phân tuyến tính
  linear fractional group
  nhóm phân tuyến tính
  rational fractional function
  hàm phân hữu tỷ
  phân số
  fractional arithmetic
  số học phân số
  fractional derivative
  đạo hàm cấp phân số
  fractional derivative
  đạo hàm phân số
  fractional digit
  chữ số phân số
  fractional exponent
  số mũ phân số
  fractional exponent method
  phương pháp phân số mũ
  fractional frequency deviation
  độ lệch tần phân số
  fractional integral
  tích phân cấp phân số
  fractional part
  phần phân số
  fractional quantum Hall effect
  hiệu ứng Hall lượng tử phân số
  fractional slot winding
  dây quấn số rãnh phân số
  fractional-pitch winding
  quấn dây bước phân số
  phân đoạn
  fractional condensation
  ngưng phân đoạn
  fractional distillation
  sự chưng cất phân đoạn
  fractional extraction
  sự chiết phân đoạn
  Fractional Horse Power (motor) (FHP)
  sức ngựa phân đoạn (động cơ)
  fractional pitch
  bước phân đoạn
  Fractional T1
  T1 phân đoạn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  all , entire , total

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X