• /P,disti'leiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) phần chưng cất, sản phẩm chưng cất

  Chuyên ngành

  Y học

  sự cất, chưng

  Kỹ thuật chung

  cất
  chưng cất
  azeotropic distillation
  chưng cất đẳng phí
  azeotropic distillation
  chưng cất đồng sôi
  azeotropic distillation
  sự chưng cất đồng sôi
  batch distillation
  chưng cất theo lô
  batch distillation
  chưng cất từng mẻ
  coal distillation
  chưng cất than
  conservative distillation
  chưng cất không phân hủy
  conservative distillation
  chưng cất trực tiếp
  contact distillation
  chưng cất tiếp xúc
  continuous distillation
  chưng cất liên tục
  crude distillation
  chưng cất thô
  destructive distillation
  chưng cất sau cracking
  direct run distillation
  chưng cất trực tiếp
  distillation by ascent
  sự chưng cất thẳng
  distillation column
  cột chưng cất
  distillation curve
  đường cong chưng cất
  distillation curve of gasoline
  đường cong chưng cất
  distillation cut
  phần chưng cất
  distillation equipment
  thiết bị chưng cất
  distillation flask
  bình chưng cất
  distillation gas
  khí chưng cất
  distillation loss
  hao hụt chưng cất
  distillation plant
  phân xưởng chưng cất
  distillation plant
  thiết bị chưng cất
  distillation range
  khoảng chưng cất
  distillation residue
  cặn chưng cất
  distillation still
  nồi chưng cất
  distillation tail
  phần cuối chưng cất
  distillation temperature
  nhiệt độ chưng cất
  distillation test
  phép thử chưng cất
  distillation test
  thử chưng cất
  distillation time
  thời gian chưng cất
  distillation tower
  cột chưng cất
  distillation tower
  tháp chưng cất
  distillation unit
  máy chưng cất
  dry distillation
  chưng cất khô
  Engler distillation
  phương pháp chưng cất Engler
  Engler distillation test
  phép thử chưng cất Engler
  equilibrium distillation
  chưng cất cân bằng
  equilibrium distillation
  chưng cất một lần
  extractive distillation
  chưng cất kiểu chiết
  film distillation
  chưng cất màng mỏng
  flash distillation
  chung cất một lần
  flash distillation
  chưng cất nhanh
  flash distillation
  sự chưng cất một lần
  flash distillation
  sự chưng cất nhanh
  fraction distillation
  chưng cất phân đoạn
  fractional distillation
  sự chưng cất phân đoạn
  fractional distillation
  sự chưng cất từng phần
  Hempel distillation
  phương pháp chưng cất Hempel
  intermittent distillation
  chưng cất gián đoạn
  low distillation
  chưng cất nhiệt độ thấp
  molecular distillation
  chưng cất phân tử
  naphtha distillation
  chưng cất dầu thô
  overlapping distillation curve
  đường chưng cất phụ
  petroleum distillation
  chưng cất dầu mỏ
  pressure distillation
  chưng cất có áp
  pyrogenic distillation
  chưng cất dùng hơi nóng
  Rayleigh distillation
  phương pháp chưng cất Rayleigh
  run down distillation
  chưng cất đến cùng
  simple distillation
  chưng cất đơn
  standard distillation test
  phép thử chưng cất tiêu chuẩn
  steam distillation
  chưng cất bằng hơi
  steam distillation
  sự chưng cất hơi nước
  straight (run) distillation
  chưng cất trực tiếp
  straight-run distillation
  chưng cất trực tiếp
  true boiling point distillation curve
  đường cong chưng cất (có) điểm sôi thực
  underwood distillation method
  phương pháp chưng cát bằng gỗ
  vacuum distillation
  chưng cất chân không
  sự chưng
  azeotropic distillation
  sự chưng cất đồng sôi
  distillation by ascent
  sự chưng cất thẳng
  dry distillation
  sự chưng khô
  flash distillation
  sự chưng cất một lần
  flash distillation
  sự chưng cất nhanh
  fractional distillation
  sự chưng cất phân đoạn
  fractional distillation
  sự chưng cất từng phần
  steam distillation
  sự chưng cất hơi nước
  wood distillation
  sự chưng gỗ
  sự chưng cất
  azeotropic distillation
  sự chưng cất đồng sôi
  distillation by ascent
  sự chưng cất thẳng
  flash distillation
  sự chưng cất một lần
  flash distillation
  sự chưng cất nhanh
  fractional distillation
  sự chưng cất phân đoạn
  fractional distillation
  sự chưng cất từng phần
  steam distillation
  sự chưng cất hơi nước
  tháp chưng cất

  Kinh tế

  sự chưng cất
  butch distillation
  sự chưng cất gián đoạn
  continuous distillation
  sự chưng cất liên tục
  destructive distillation
  sự chưng cất khô
  differential distillation
  sự chưng cất phân đoạn
  dry distillation
  sự chưng cất khô
  dry vacuum distillation
  sự chưng cất chân không dùng hơi nước
  fractional distillation
  sự chưng cất phân đoạn
  fractioning distillation
  sự chưng cất phân đoạn
  multi_column distillation
  sự chưng cất nhiều cột
  pyrogenic distillation
  sự chưng cất khô
  semi-continuous distillation
  sự chưng cất nửa liên tục
  steam distillation
  sự chưng cất đơn giản
  team distillation
  sự chưng cất nhờ hơi nước
  vacuum distillation
  sự chưng cất chân không
  vacuum flash distillation
  sự chưng cất một lần bằng cách bay hơi chân không

  Địa chất

  sự chưng cất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X