• Đo lường & điều khiển

    phép phân tích kế hoạch pha

    Giải thích EN: A method of system analysis in which some quantity characterizing the system's position is plotted as a function of position for certain values of initial conditions. Giải thích VN: Một phương pháp của pháp phân tích hệ thống trong đó một số chất lượng tạo ra tính chất mô tả vị trí của hệ thống được lập sơ đồ như một chức năng của vị trí cho các giá trị cụ thể của các điều kiện ban đầu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X