• Xây dựng

    khung sàn bằng

    Giải thích EN: A building method in which floor platforms are framed independently to a one-story height in a multistory building, with each story having a box sill. Also, WESTERN FRAME. Giải thích VN: Một kiểu tòa nhà mà nền nhà được điều chỉnh độc lập so với độ cao của một tầng trong tòa nhà nhiều tầng, mỗi tầng có một ngưỡng cửa. Tham khảo: WESTERN FRAME.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X