• /´præktis/

  Thông dụng

  Cách viết khác practice

  Ngoại động từ

  Thực hành, đem thực hành
  Làm, hành (nghề...)
  to practise medicine
  làm nghề y
  Tập, tập luyện
  to practise the piano
  tập pianô
  to practise running
  tập chạy
  to practise oneself in...
  tập luyện về...
  Rèn luyện (tinh thần)
  practise self-control
  rèn luyện tính tự chủ
  Làm tích cực (cái gì)
  a practising Anglican
  một người theo Anh giáo tích cực (ngoan đạo)
  (từ cổ,nghĩa cổ) âm mưu, mưu đồ (việc gì)
  practise what one preaches
  gương mẫu
  Việc làm đi đôi với lời nói
  Nói sao làm vậy

  Nội động từ

  Làm nghề, hành nghề (bác sĩ, luật sư)
  Tập, tập luyện
  to practise on the piano
  tập pianô
  ( + upon) lợi dụng (lòng tin...); bịp, lừa bịp
  to practise upon someone's credulity
  lợi dụng tính cả tin của ai
  to be practised upon
  bị bịp
  Rèn luyện

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  áp dụng; thực hienẹ; luyện tập

  Xây dựng

  tập luyện

  Kỹ thuật chung

  luyện tập
  áp dụng
  thực hiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X