• /´præktis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thực hành, thực tiễn
  in practice
  trong thực hành, trong thực tiễn
  to put in (into) practice
  thực hành, đem áp dụng vào thực tiễn
  Thói quen, thông lệ, lệ thường
  according to the usual practice
  theo lệ thường
  to make a practice of getting up early
  tạo thói quen dậy sớm
  Sự rèn luyện, sự luyện tập; thời gian tập luyện
  practice makes perfect
  rèn luyện nhiều thì thành thạo, tập luyện nhiều thì giỏi
  (tục ngữ) có công mài sắt có ngày nên kim
  to be in practice
  có rèn luyện, có luyện tập
  to be out of practice
  không rèn luyện, bỏ luyện tập
  firing practice
  sự tập bắn
  target practice
  sự tập bắn bia
  sharp practice
  những chuyện làm ăn không hoàn toàn lương thiện (như) sharp
  Sự hành nghề (của bác sĩ, luật sư); khách hàng (của bác sĩ, luật sư); phòng khám bệnh, phòng luật sư
  to sell the practice
  để lại (bán) phòng khám bệnh và khách hàng; để lại (bán) phòng luật sư và khách hàng
  to buy the practice of...
  mua lại phòng khám bệnh và khách hàng của...; mua lại phòng luật sư và khách hàng của...
  to have a large practice
  đông khách hàng
  (từ cổ,nghĩa cổ) ( số nhiều) âm mưu, mưu đồ, thủ đoạn
  sharp practices
  thủ đoạn bất lương
  discreditable practice
  mưu đồ xấu xa, âm mưu đen tối
  (pháp lý) thủ tục
  executive practice: thủ tục tiến hành
  legal practice: thủ tục pháp lý

  Ngoại động từ & nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (như) practise

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thực hành

  Hóa học & vật liệu

  sự hoạt động (của các nguyên tố hoá học)
  sự thực hành, sự tiến hành (các phản ứng hoá học)

  Toán & tin

  thực tiễn; sự hoạt động; hành động; sự áp dụng; luyện tập

  Xây dựng

  sự thực hành

  Kỹ thuật chung

  luyện tập
  hành động
  quy trình kỹ thuật
  sự hoạt động

  Kinh tế

  âm mưu
  cách làm
  cách làm thông thường
  diễn tập
  hành (nghề)
  license to practice
  giấy phép hành nghề
  uniform practice code
  quy tắc hành nghề thống nhất
  unlicensed practice
  hành nghề không có giấy phép
  unlicensed practice
  sự hành nghề không có giấy phép (của bác cí, luật sư)
  nghiệp vụ (của luật sư, bác sĩ)
  phòng mạch (bác sĩ)
  phương pháp
  quán tập
  quán lệ
  business practice
  quán lệ thương nghiệp
  contractual practice
  quán lệ kết ước
  qủy kế
  rèn luyện
  sách lược
  restrictive labour practice
  sách lược lao động hạn chế
  sự hành nghề
  unlicensed practice
  sự hành nghề không có giấy phép (của bác cí, luật sư)
  sự quen dùng
  sự thực hành
  sự thực tập
  tập quán
  common practice
  phong tục tập quán
  contractual practice
  tập quán hợp đồng
  custom and practice
  tập quán và thực hiện
  custom and practice
  tập quán và thực tiễn
  market practice
  tập quán thị trường
  usual practice (the...)
  tập quán thông thường
  tập tục
  thân chủ
  thói quen
  thủ tục tố tụng
  thủ đoạn
  anticompetitive practice
  thủ đoạn chống cạnh tranh
  sharp practice
  thủ đoạn làm ăn bất chính
  thực hành
  practice economy (to...)
  thực hành tiết kiệm
  thực thi
  unear trade practice
  thực thi mua bán không công bằng, vô tư, hợp lý
  thực tiễn
  business practice
  thực tiễn thương nghiệp
  custom and practice
  tập quán và thực tiễn
  ứng dụng
  ứng dụng, cách làm thông thường
  văn phòng (luật sư)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X