• /pri´zə:vətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để phòng giữ, để gìn giữ, để bảo quản, để bảo tồn, để duy trì
  preservative measure
  biện pháp phòng giữ
  preservative drug
  thuốc phòng bệnh

  Danh từ

  Chất dùng để bảo quản
  food free from preservative
  thức phẩm không phải dùng chất bảo quản
  Thuốc phòng bệnh
  Biện pháp phòng giữ
  (hoá học) chất phòng phân huỷ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ngừa

  Kỹ thuật chung

  bảo quản
  preservative agent
  chất bảo quản
  preservative coating
  lớp phủ bảo quản
  preservative paint
  sơn bảo quản
  preservative substance
  chất bảo quản
  preservative treatment of timber
  sự xử lý bảo quản gỗ
  wood preservative
  chất bảo quản gỗ
  bảo vệ
  biện pháp bảo vệ
  chất bảo quản
  wood preservative
  chất bảo quản gỗ
  giữ gìn

  Kinh tế

  chất bảo quản
  phương tiện bảo quản

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  conservative , protective

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X