• /ˈkɛmɪkəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) hoá học
  chemical warfare
  chiến tranh hoá học
  chemical technology
  công nghệ hoá học
  chemical engineer
  kỹ sư hoá

  Danh từ

  Chất hoá học; hoá chất

  Chuyên ngành

  Điện

  thuộc hóa học

  Kỹ thuật chung

  hóa chất
  chemical admixture
  phụ gia hóa chất
  chemical and water treatment department
  phân xưởng hóa chất và xử lý nước
  chemical balance
  cân phân tích hóa chất
  chemical closet (pan)
  kho hóa chất
  chemical coating
  lớp phủ hóa chất
  chemical consolidation grouting
  sự phụt hóa chất gia cố
  chemical drains
  cặn hóa chất
  chemical drains
  dòng thải hóa chất
  chemical film dielectric
  chất điện môi màng hóa chất
  chemical fire extinguisher
  hóa chất dập lửa
  chemical foam
  bọt hóa chất
  chemical grout
  vữa bằng hóa chất
  chemical ice
  nước đá (có) hóa chất
  chemical injection
  sự phụt bằng hóa chất
  chemical milling
  nghiền bằng hóa chất
  chemical plant
  nhà máy hóa chất
  chemical prevention work
  công tác phòng chống hóa chất
  chemical processing plant
  nhà máy hóa chất
  chemical pulping
  làm bột giấy bằng hóa chất
  chemical pump
  bơm hóa chất
  chemical resistance
  tính chịu hóa chất
  chemical resistance
  tính bền hóa chất
  chemical solution
  dung dịch hóa chất
  chemical treatment of soil
  sự xử lý đất bằng hóa chất
  chemical works
  nhà máy hóa chất
  chemical-ion pump
  bơm dùng iôn hóa chất
  intermediate chemical
  hóa chất trung gian
  tank wagon for chemical products
  toa xe thùng chuyên chở hóa chất
  wood chemical plant
  nhà máy xử lý gỗ (bằng hóa chất)
  hóa học

  Kinh tế

  chế phẩm hóa học

  Các từ liên quan

  Tính từ

  (thuộc) hoá học
  chemical warfare
  chiến tranh hoá học
  chemical technology
  công nghệ hoá học
  chemical engineer
  kỹ sư hoá

  Danh từ

  Chất hoá học; hoá chất

  Chuyên ngành

  Điện

  thuộc hóa học

  Kỹ thuật chung

  hóa chất
  chemical admixture
  phụ gia hóa chất
  chemical and water treatment department
  phân xưởng hóa chất và xử lý nước
  chemical balance
  cân phân tích hóa chất
  chemical closet (pan)
  kho hóa chất
  chemical coating
  lớp phủ hóa chất
  chemical consolidation grouting
  sự phụt hóa chất gia cố
  chemical drains
  cặn hóa chất
  chemical drains
  dòng thải hóa chất
  chemical film dielectric
  chất điện môi màng hóa chất
  chemical fire extinguisher
  hóa chất dập lửa
  chemical foam
  bọt hóa chất
  chemical grout
  vữa bằng hóa chất
  chemical ice
  nước đá (có) hóa chất
  chemical injection
  sự phụt bằng hóa chất
  chemical milling
  nghiền bằng hóa chất
  chemical plant
  nhà máy hóa chất
  chemical prevention work
  công tác phòng chống hóa chất
  chemical processing plant
  nhà máy hóa chất
  chemical pulping
  làm bột giấy bằng hóa chất
  chemical pump
  bơm hóa chất
  chemical resistance
  tính chịu hóa chất
  chemical resistance
  tính bền hóa chất
  chemical solution
  dung dịch hóa chất
  chemical treatment of soil
  sự xử lý đất bằng hóa chất
  chemical works
  nhà máy hóa chất
  chemical-ion pump
  bơm dùng iôn hóa chất
  intermediate chemical
  hóa chất trung gian
  tank wagon for chemical products
  toa xe thùng chuyên chở hóa chất
  wood chemical plant
  nhà máy xử lý gỗ (bằng hóa chất)
  hóa học

  Kinh tế

  chế phẩm hóa học

  Địa chất

  (thuộc) hóa học

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X