• /priz´mætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) lăng trụ; giống lăng trụ
  prismatic powder
  thuốc súng có hạt hình lăng trụ
  (thuộc) lăng kính; giống lăng kính, dùng lăng kính
  prismatic compass
  la bàn lăng kính
  Hợp bởi lăng kính; phân ra bởi lăng kính
  Tán sắc, như cầu vòng (màu sắc)
  prismatic colours
  màu sắc lăng kính, màu sắc rực rỡ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) hình lăng trụ

  Xây dựng

  thuộc hình lăng trụ

  Điện

  có dạng lăng trụ

  Kỹ thuật chung

  lăng kính
  prismatic astrolabe
  kính thiên văn dùng lăng kính
  prismatic colour
  màu quang phổ (lăng kính)
  prismatic spectrograph
  máy quang phổ lăng kính
  prismatic spectrograph
  phổ ký lăng kính
  prismatic spectrum
  phổ lăng kính
  lăng trụ
  prismatic (al) shell
  vỏ hình lăng trụ
  prismatic bar
  thanh lăng trụ
  prismatic beam
  rầm hình lăng trụ
  prismatic bed
  lòng dẫn lăng trụ
  prismatic bed
  vỉa lăng trụ
  prismatic channel
  kênh lăng trụ
  prismatic cleavage
  cát khai lăng trụ
  prismatic fold
  nếp gấp lăng trụ
  prismatic joint
  mối ghép lăng trụ
  prismatic jointing
  thớ nứt lăng trụ
  prismatic member
  cấu kiện hình lăng trụ
  prismatic structure
  cấu trúc lăng trụ
  prismatic system
  hệ lăng trụ
  prismatic test sample
  mẫu thí nghiệm hình lăng trụ
  prismatic texture
  kiến trúc lăng trụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X