• /´redili/

  Thông dụng

  Phó từ

  Sẵn sàng
  Vui lòng, sẵn lòng
  Dễ dàng, không khó khăn gì
  these facts may be readily ascertained
  những sự kiện này có thể được xác nhận một cách dễ dàng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sẵn sàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X