• Đo lường & điều khiển

    chức năng điều tiết

    Giải thích EN: The level of a large-scale control system that carries out the decisions of the optimizing controller through the input of set points, desired trajectories, or targets.Also, DIRECT CONTROL FUNCTION. Giải thích VN: Mức độ của một hệ thống điều khiển ở quy mô lớn nó tiến hành các quyết định của bộ điều khiển tối ưu trông qua đầu vào của các điểm đặt, các quỹ đạo hay các mục tiêu mong muốn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X