• /´seilain/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có muối, chứa muốn; mặn (nước, suối...)
  a saline lake
  một hồ nước mặn

  Danh từ

  (như) salina
  (y học) nước muối; dung dịch muối và nước

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  có muối
  muối mặn
  muối, mặn

  Y học

  nước muối (nước muối đẳng trương)

  Kỹ thuật chung

  mặn
  muối
  hypertonic saline
  dung dịch muối ưu trương
  normal saline
  dung dịch muối đẳng trương
  saline basin
  bể muối
  saline content
  hàm lượng muối
  saline deposit
  trầm tích muối
  saline formation
  thành hệ muối
  saline infiltration
  sự thâm nhiễm muối
  saline infusion
  dung dịch muối tiêm truyền
  saline solution
  dung dịch muối
  saline solution
  dung dịch nước muối
  saline solution
  nước muối
  saline water
  nước muối

  Kinh tế

  có muối
  dịch muối
  như muối
  xí nghiệp muối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  brackish , briny , salty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X