• Kỹ thuật chung

    đoạn chân ngắn trong đầu nổ

    Giải thích EN: Either of two wires on a blasting cap that is shortened to prevent splices from coming together and causing a short circuit. Giải thích VN: Một trong hai dây trong một đầu nổ bị làm ngắn lại nhằm tránh sự tiếp xúc và đoản mạch.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X