• Hóa học & vật liệu

  dầu ngắn mạch
  dầu thấp

  Giải thích EN: A term used to describe varnishes and similar substances that contain less than 40%oil. Giải thích VN: Thuật ngữ được sử dụng để miêu tả vécni hoặc chất tương tự có chứa ít hơn 40% dầu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X