• Đo lường & điều khiển

    cung đơn

    Giải thích EN: In an optimal control problem, the portion of the optimal trajectory in which the Hamiltonian function is not an explicit function of the control inputs, such that higher-order necessary conditions must be applied in the solution process. Giải thích VN: Trong một vấn đề điều khiển tối ưu, sự phân chia của quỹ đạo tối ưu trong đó chức năng Hamiltonian không phải là chức năng hàm hiện của các đầu vào điều khiển, những điều kiện cần thiết theo yêu cầu phải được áp dụng trong quy trình giải quyết.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X