• Kỹ thuật chung

    sấy bằng nhiệt

    Giải thích EN: The laws governing the thermoelectric effect of direct conversion of heat into electric current and vice versa; the laws that govern the behavior of a thermocouple. Giải thích VN: Để sử dung bởi tác động nhiệt điện trực tiếp được làm nóng từ dòng hiện tại và thứ cấp, các quy luật được điều khiển bởi cặp nhiệt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X