• /kənˈvɜrʒən , kənˈvɜrʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người trò chuyện

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự biến đổi, sự chuyển đổi

  Cơ - Điện tử

  Sự chuyển đồi, quy đổi, biến đổi, sự chuyển hóa

  Cơ khí & công trình

  sự chuyển hóa
  conversion of energy
  sự chuyển hóa năng lượng
  sự quy đổi

  Hóa học & vật liệu

  chuyển đổi

  Giải thích EN: The process or result of changing to a different form; specific uses include: the extent of chemical change from reactants to products in an industrial chemical process..

  Giải thích VN: Quy trình thay đổi sang một mẫu khác; sử dụng trong các trường hợp như mở rộng sự thay đổi về hóa học trong các chất phản ứng tới sản phẩm trong quy trình hóa học công nghiệp.

  conversion unit
  đơn vị chuyển đổi
  viscosity conversion chart
  biểu đồ chuyển đổi độ nhớt
  chuyển hoán
  dầu chuyển đổi
  dầu chuyển hóa

  Toán & tin

  sự biến đổi; sự chuyển; phép chuyển hoá
  code conversion
  sự biển đổi mã
  data conversion
  sự biển đổi các số liệu
  digital conversion
  sự biển đổi chữ số

  Vật lý

  thiết bị biến hoán

  Y học

  sự chuyển dạng

  Kỹ thuật chung

  biến đổi
  A/D conversion
  quá trình biến đổi A/D
  A/D conversion
  sự biến đổi A/D
  AC-DC conversion
  sự biến đổi AC-DC
  address conversion
  biến đổi địa chỉ
  arithmetic conversion
  biến đổi số học
  binary conversion
  biến đổi nhị phân
  code conversion
  sự biến đổi mã
  Conversion Facility (CF)
  phương tiện biến đổi
  conversion factor
  hệ số biến đổi
  conversion formula
  công thức biến đổi
  conversion gain
  sự biến đổi
  conversion gain
  sự biến đổi dòng điện
  conversion of electrical energy
  biến đổi điện năng
  conversion of energy
  biến đổi năng lượng
  conversion of motion
  sự biến đổi chuyển động
  conversion rate
  bộ công cụ biến đổi
  conversion rate
  hệ số biến đổi
  conversion ratio
  hệ số biến đổi
  conversion table
  bảng biến đổi
  conversion transducer
  bộ chuyển đổi biến đổi
  D/A conversion
  sự biến đổi D/A
  data conversion
  biến đổi dữ liệu
  DC-AC conversion
  sự biến đổi DC-AC
  DC-DC conversion
  sự biến đổi DC-DC
  delta star conversion
  biến đổi tam giác-sao
  digital conversion
  biến đổi số
  digital-circuit conversion
  sự biến đổi số-số
  double conversion
  sự biến đổi kép
  efficiency of conversion
  hiệu suất biến đổi
  eight-bit conversion
  sự biến đổi tám bit
  electrothermal energy conversion
  biến đổi năng lượng điện nhiệt
  energy conversion
  sự biến đổi năng lượng
  file conversion
  sự biến đổi file
  file conversion
  sự biến đổi tệp
  file conversion utility
  tiện ích biến đổi tập tin
  flash conversion
  sự biến đổi nhanh
  flash conversion
  sự biến đổi song song
  frequency conversion
  biến đổi tần số
  frequency conversion
  sự biến đổi tần số
  heterodyne conversion
  sự biến đổi phách tần
  image conversion
  sự biến đổi ảnh
  impedance conversion
  sự biến đổi trở kháng
  Longitudinal Conversion Loss Transfer (LCLT)
  chuyển suy hao biến đổi theo chiều dọc
  mode conversion
  sự biến đổi kiểu
  optical signal conversion
  biến đổi tín hiệu sáng
  optical signal conversion
  sự biến đổi tín hiệu quang
  orthopara conversion
  sự biến đổi octo-para
  orthopara conversion
  sự biến đổi thuận nghịch
  parallel conversion
  sự biến đổi nhanh
  parallel conversion
  sự biến đổi song song
  photovoltaic conversion system
  hệ thống biến đổi quang điện
  saline water conversion
  sự biến đổi nước mặn
  saw tooth conversion
  sự biến đổi hình răng cưa
  saw tooth conversion
  sự biến đổi kiểu răng cưa
  signal conversion
  sự biến đổi tín hiệu
  star-mesh conversion
  phương pháp biến đổi sao-tam giác
  star-polygon conversion
  biến đổi sao-đa giác
  star-to-delta-conversion
  biến đổi sao thành tam giác
  star/mesh conversion
  biến đổi sao/mắt lưới
  substation for frequency conversion
  trạm con biến đổi tần
  thermionic conversion
  sự biến đổi tecmion
  thermoelectric conversion
  sự biến đổi nhiệt điện
  uranium conversion plant
  thiết bị biến đổi urani
  chương trình chuyển đổi
  chuyển hóa
  conversion catalyst
  chất xúc tác chuyển hóa
  conversion of energy
  sự chuyển hóa năng lượng
  conversion process
  quá trình chuyển hóa
  energy conversion
  sự chuyển hóa năng lượng
  gas conversion
  chuyển hóa khí (trong xăng)
  oil conversion
  chuyển hóa dầu
  sự biến đổi
  A/D conversion
  sự biến đổi A/D
  AC-DC conversion
  sự biến đổi AC-DC
  code conversion
  sự biến đổi mã
  conversion gain
  sự biến đổi dòng điện
  conversion of motion
  sự biến đổi chuyển động
  D/A conversion
  sự biến đổi D/A
  DC-AC conversion
  sự biến đổi DC-AC
  DC-DC conversion
  sự biến đổi DC-DC
  digital-circuit conversion
  sự biến đổi số-số
  double conversion
  sự biến đổi kép
  eight-bit conversion
  sự biến đổi tám bit
  energy conversion
  sự biến đổi năng lượng
  file conversion
  sự biến đổi file
  file conversion
  sự biến đổi tệp
  flash conversion
  sự biến đổi nhanh
  flash conversion
  sự biến đổi song song
  frequency conversion
  sự biến đổi tần số
  heterodyne conversion
  sự biến đổi phách tần
  image conversion
  sự biến đổi ảnh
  impedance conversion
  sự biến đổi trở kháng
  mode conversion
  sự biến đổi kiểu
  optical signal conversion
  sự biến đổi tín hiệu quang
  orthopara conversion
  sự biến đổi octo-para
  orthopara conversion
  sự biến đổi thuận nghịch
  parallel conversion
  sự biến đổi nhanh
  parallel conversion
  sự biến đổi song song
  saline water conversion
  sự biến đổi nước mặn
  saw tooth conversion
  sự biến đổi hình răng cưa
  saw tooth conversion
  sự biến đổi kiểu răng cưa
  signal conversion
  sự biến đổi tín hiệu
  thermionic conversion
  sự biến đổi tecmion
  thermoelectric conversion
  sự biến đổi nhiệt điện
  sự chuyển
  address conversion
  sự chuyển đổi địa chỉ
  analog-to-digital conversion
  sự chuyển đổi tương tự-số
  arithmetic conversion
  sự chuyển đổi số học
  assignment conversion
  sự chuyển đổi phép gán
  automatic conversion
  sự chuyển đổi tự động
  beta conversion
  sự chuyển đổi beta
  binary conversion
  sự chuyển đổi nhị phân
  code conversion
  sự chuyển đổi mã
  concurrent conversion
  sự chuyển đổi tương tranh
  conversion gain
  sự chuyển đổi
  conversion of energy
  sự chuyển hóa năng lượng
  digital conversion
  sự chuyển đổi số
  direct current to direct current conversion
  sự chuyển đổi liên tục-liên tục
  energy conversion
  sự chuyển hóa năng lượng
  explicit type conversion
  sự chuyển đổi kiểu rõ ràng
  explicit type conversion
  sự chuyển đổi kiểu tường minh
  facsimile parameters conversion
  sự chuyển đổi thông số facsimile
  file conversion
  sự chuyển đổi tập tin
  flash analog-to-digital conversion
  sự chuyển đổi tương tự-số nhanh
  format conversion
  sự chuyển đổi dạng thức
  frequency conversion
  sự chuyển đổi tần số
  frequency conversion
  sự chuyển vị tần
  function argument conversion
  sự chuyển đổi đối số hàm
  implicit type conversion
  sự chuyển đổi kiểu ngầm
  long integer conversion
  sự chuyển đổi số nguyên dài
  MA-Mp conversion
  sự chuyển đổi MA-MP
  mass conversion
  sự chuyển đổi hàng loạt
  mass conversion
  sự chuyển đổi khối
  media conversion
  sự chuyển đổi môi trường
  mode conversion
  sự chuyển đổi chế độ
  mode conversion
  sự chuyển đổi kiểu
  mode conversion
  sự chuyển đổi phương thức
  parallel conversion
  sự chuyển đổi song song
  phase conversion
  sự chuyển đổi pha
  pilot conversion
  sự chuyển đổi thử nghiệm
  pointer conversion
  sự chuyển đổi con trỏ
  program conversion
  sự chuyển đổi chương trình
  protocol conversion
  sự chuyển đổi giao thức
  scan conversion
  sự chuyển đổi tia quét
  standards conversion
  sự chuyển đổi các chuẩn
  standards conversion
  sự chuyển đổi tiêu chuẩn
  star-delta conversion
  sự chuyển đổi sao-tam giác
  tape-to-card conversion
  sự chuyển (dữ liệu) từ băng sang thẻ (đục lỗ)
  tape-to-tape conversion
  sự chuyển (dữ liệu) từ băng sang băng
  thermoelectric power conversion
  sự chuyển đổi nhiệt điện ly
  thermoelectric power conversion
  sự chuyển đổi nhiệt ion
  type conversion
  sự chuyển đổi kiểu
  sự chuyển đổi
  address conversion
  sự chuyển đổi địa chỉ
  analog-to-digital conversion
  sự chuyển đổi tương tự-số
  arithmetic conversion
  sự chuyển đổi số học
  assignment conversion
  sự chuyển đổi phép gán
  automatic conversion
  sự chuyển đổi tự động
  beta conversion
  sự chuyển đổi beta
  binary conversion
  sự chuyển đổi nhị phân
  code conversion
  sự chuyển đổi mã
  concurrent conversion
  sự chuyển đổi tương tranh
  digital conversion
  sự chuyển đổi số
  direct current to direct current conversion
  sự chuyển đổi liên tục-liên tục
  explicit type conversion
  sự chuyển đổi kiểu rõ ràng
  explicit type conversion
  sự chuyển đổi kiểu tường minh
  facsimile parameters conversion
  sự chuyển đổi thông số facsimile
  file conversion
  sự chuyển đổi tập tin
  flash analog-to-digital conversion
  sự chuyển đổi tương tự-số nhanh
  format conversion
  sự chuyển đổi dạng thức
  frequency conversion
  sự chuyển đổi tần số
  function argument conversion
  sự chuyển đổi đối số hàm
  implicit type conversion
  sự chuyển đổi kiểu ngầm
  long integer conversion
  sự chuyển đổi số nguyên dài
  MA-Mp conversion
  sự chuyển đổi MA-MP
  mass conversion
  sự chuyển đổi hàng loạt
  mass conversion
  sự chuyển đổi khối
  media conversion
  sự chuyển đổi môi trường
  mode conversion
  sự chuyển đổi chế độ
  mode conversion
  sự chuyển đổi kiểu
  mode conversion
  sự chuyển đổi phương thức
  parallel conversion
  sự chuyển đổi song song
  phase conversion
  sự chuyển đổi pha
  pilot conversion
  sự chuyển đổi thử nghiệm
  pointer conversion
  sự chuyển đổi con trỏ
  program conversion
  sự chuyển đổi chương trình
  protocol conversion
  sự chuyển đổi giao thức
  scan conversion
  sự chuyển đổi tia quét
  standards conversion
  sự chuyển đổi các chuẩn
  standards conversion
  sự chuyển đổi tiêu chuẩn
  star-delta conversion
  sự chuyển đổi sao-tam giác
  thermoelectric power conversion
  sự chuyển đổi nhiệt điện ly
  thermoelectric power conversion
  sự chuyển đổi nhiệt ion
  type conversion
  sự chuyển đổi kiểu

  Kinh tế

  hoán đổi
  hối đoái
  conversion office
  cục hối đoái
  conversion rate
  tỉ giá hối đoái
  rate of conversion
  tỉ suất hối đoái
  rate of conversion
  tỷ suất hối đoái
  quy đổi
  sự đảo
  sự chuyển đổi
  conversion cost
  chi phí chuyển đổi
  sự chuyển vị
  continuous fast conversion
  sự chuyển vị nhanh liên tục
  sự lạm chuyển
  sự đường hóa
  batch conversion
  sự đường hóa chu kỳ
  continuous fast conversion
  sự đường hóa nhanh liên tục
  starch conversion
  sự đường hóa tinh bột
  sự hoán vị
  batch conversion
  sự hoán vị chu kỳ
  sự thủy phân
  sự trao đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X