• /ə'bʌv/

  Thông dụng

  Phó từ

  Trên đầu, trên đỉnh đầu
  clouds are drifting above
  mây đang bay trên đỉnh đầu
  Ở trên
  as was stated above
  như đã nói rõ ở trên
  as was remarked above
  như đã nhận xét ở trên
  Trên thiên đường
  Lên trên; ngược dòng (sông); lên gác
  a staircase leading above
  cầu thang lên gác
  you will find a bridge above
  đi ngược dòng sông anh sẽ thấy một cái cầu
  Trên, hơn
  they were all men of fifty and above
  họ tất cả đều năm mươi và trên năm mươi tuổi
  over and above
  hơn nữa, vả lại, ngoài ra

  Giới từ

  Ở trên
  the plane was above the clouds
  máy bay ở trên mây
  Quá, vượt, cao hơn
  this work is above my capacity
  công việc này quá khả năng tôi
  he is above all the other boys in his class
  nó vượt tất cả những đứa trẻ khác trong lớp
  Trên, hơn
  to value independence and freedom above all
  quý độc lập và tự do hơn tất cả
  above all
  trước hết là, trước nhất là, trước tiên là
  giữ cho mình được an toàn; giữ khỏi mang công mắc nợ

  Tính từ

  Ở trên, kể trên, nói trên
  the above facts
  những sự việc kể trên
  the above statements
  những lời phát biểu ở trên

  Danh từ

  The above cái ở trên; điều kể trên; điều nói trên

  Cấu trúc từ

  above oneself
  lên mặt
  Phởn, bốc
  to keep one's head above water

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bên trên
  nơi ở
  trụ sở

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cao hơn
  nhà ở
  ở trên
  phía trên

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  preposition
  below , under , deficient , fewer , less , inferior

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X