• /tə:m/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Điều khoản, điều kiện đề nghị, điều kiện được chấp nhận
  the terms of a treaty
  những điều khoản của một hiệp ước
  not on any terms
  không với bất cứ một điều kiện nào
  to dictate terms
  bắt phải chịu những điều kiện
  to make terms with
  thoả thuận với, ký kết với
  Giá; điều kiện (cách thanh toán đề nghị hoặc đòi hỏi)
  on easy terms
  với điều kiện trả tiền dễ dãi
  on moderate terms
  với giá phải chăng
  Quan hệ, sự giao thiệp, sự giao hảo, sự đi lại
  to be on good terms with someone
  có quan hệ tốt với ai
  to be on speaking terms with someone
  quen biết ai có thể chuyện trò với nhau được; có quan hệ đi lại với ai, giao thiệp với ai
  Lời lẽ, ngôn ngữ
  in set terms
  bằng những lời lẽ dứt khoát rõ ràng
  in terms of praise
  bằng những lời khen ngợi
  in terms of something; in something terms
  về mặt; dưới dạng
  come to terms with something
  giải hoà với ai; chịu chấp nhận cái gì
  terms of reference
  phạm vi liên quan

  Kỹ thuật chung

  điều kiện
  delivery terms
  điều kiện cung ứng
  payment, terms of
  điều kiện thanh toán
  shipping terms
  điều kiện gửi hàng
  terms of a contract
  các điều kiện hợp đồng
  terms of delivery
  điều kiện giao hàng
  Terms of Payment
  điều kiện thanh toán
  điều khoản
  Evidence and Terms of Insurance
  bằng chứng và những điều khoản bảo hiểm
  Insurance, Evidence and Terms of
  bằng chứng và những điều khoản bảo hiểm
  Terms of Insurance
  những điều khoản bảo hiểm
  terms of reference
  điều khoản tham chiếu
  quan hệ (cá nhân)
  thời hạn

  Kinh tế

  điều khoản
  best terms and conditions
  điều khoản ưu đãi nhất
  business terms and conditions
  điều khoản giao dịch
  depend on the terms of contract (to...)
  dựa vào điều khoản hợp đồng
  execute contract terms (to...)
  thi hành điều khoản hợp đồng
  express terms of the contract
  điều khoản minh bạch của hợp đồng
  fleet terms
  điều khoản mua cả đoàn xe (của một công ty)
  fleet terms
  điều khoản mua cả đội xe
  gross barter terms of trade
  điều khoản tổng mậu dịch của mậu dịch hàng đổi hàng
  imprecise terms
  các điều khoản không chính xác rõ ràng
  keep to the terms of the contract
  tuân thủ điều khoản hợp đồng
  nominal terms
  điều khoản hữu danh vô thực
  terms and conditions
  điều khoản và điều kiện
  terms of credit
  điều kiện, điều khoản (thư) tín dụng
  terms of the contract
  điều khoản hợp đồng
  terms of validity
  điều khoản về thời hạn hữu hiệu
  to arrive terms
  điều khoản hàng đến
  trade terms
  điều khoản mậu dịch
  vary the terms of a contract
  sửa đổi các điều khoản của hợp đồng
  yearly renewable terms
  điều khoản tái tục (bảo hiểm hàng năm)
  yearly renewable terms
  điều khoản tái tục (bảo hiểm) hàng năm
  điều khoản (hợp đồng)
  depend on the terms of contract (to...)
  dựa vào điều khoản hợp đồng
  execute contract terms (to...)
  thi hành điều khoản hợp đồng
  keep to the terms of the contract
  tuân thủ điều khoản hợp đồng
  điều khoản (hợp đồng..)
  depend on the terms of contract (to...)
  dựa vào điều khoản hợp đồng
  execute contract terms (to...)
  thi hành điều khoản hợp đồng
  keep to the terms of the contract
  tuân thủ điều khoản hợp đồng
  điều kiện
  acceptable terms
  điều kiện chấp nhận được
  account terms
  điều kiện thanh toán
  afloat terms
  điều kiện hàng hóa trên đường vận chuyển
  arrival payment terms
  điều kiện trả tiền khi hàng đến
  arrival quality terms
  điều kiện về phẩm chất hàng đến
  arrival weight terms
  điều kiện trọng lượng hàng đến
  barter terms of trade
  điều kiện hàng đổi hàng
  best terms
  điều kiện ưu đãi nhất
  C and F terms
  điều kiện giá hàng cộng cước phí
  CiF liner (terms)
  giá đến bờ cộng điều kiện tàu chợ
  closest terms
  những điều kiện sát với yêu cầu nhất
  concessional terms
  điều kiện ưu đãi
  concessional terms
  điều kiện đặc quyền
  concessional terms
  điều kiện giảm nhượng
  contract terms
  điều kiện hợp đồng
  contrary to the terms of the contract
  trái với điều kiện hợp đồng
  conventional terms
  điều kiện thông thường (của thị trường)
  cost, insurance and freight terms
  điều kiện giá đến bờ
  cost, insurance and freight terms
  điều kiện giá hàng, bảo hiểm cộng với vận phí
  credit terms
  điều kiện thư tín dụng
  credit terms
  điều kiện tín dụng
  credit terms
  điều kiện chi trả
  date terms
  điều kiện về ngày tháng
  delivered terms
  điều kiện giao hàng chở tới điểm quy định
  delivered terms
  điều kiện giao hàng tận nơi
  draft payable with terms
  hối phiếu thanh toán có điều kiện
  draft terms
  điều kiện hối phiếu
  duty-paid terms
  điều kiện giao hàng đã nộp thuế hải quan
  easy terms
  điều kiện dễ chấp nhận (về mậu dịch)
  easy terms
  điều kiện dễ dàng
  end-of-month terms
  điều kiện (trả tiền tính từ) cuối tháng
  ex lighter terms
  điều kiện giao tại cảng dỡ hàng
  ex quay landed terms
  điều kiện giao hàng dỡ miễn phí tại cầu cảng
  ex quay terms
  điều kiện giao miễn phí tại cầu cảng
  ex ship terms
  điều kiện giao hàng tại tàu
  ex warehouse terms
  điều kiện giao tại kho
  ex works terms
  điều kiện giao tại nhà máy, xưởng
  favourable terms
  điều kiện ưu đãi
  full terms
  điều kiện hoàn toàn
  fundamental terms
  điều kiện căn bản
  fundamental terms
  điều kiện cơ bản
  general terms and conditions
  các điều kiện tổng quát
  general terms and conditions of sale
  các điều kiện chung về bán
  gross terms
  điều kiện thuê tàu gộp cả phí
  gross weight terms
  điều kiện trọng lượng cả bì
  harsh terms
  điều kiện gắt gao
  implied terms
  các điều kiện ngụ ý
  implied terms
  điều kiện suy định (của một hợp đồng)
  implied terms
  điều kiện hàm ẩn
  in bond terms
  điều kiện giao hàng tại kho hải quan
  journey terms
  điều kiện chào hàng lưu động
  landed quality terms
  điều kiện phẩm chất hàng đến
  landed quantity terms
  điều kiện số lượng dỡ lên bờ
  landed terms
  điều kiện dỡ lên bờ
  landed weight terms
  điều kiện trọng lượng đến bờ
  landed weight terms
  điều kiện trọng lượng lên bờ
  landing quality terms
  điều kiện về chất lượng dỡ hàng lên bờ
  landing quality terms
  điều kiện chất lượng dỡ hàng lên bờ
  letter of credit terms
  điều kiện thư tín dụng
  limited terms
  điều kiện (bảo hiểm) hữu hạn
  limited terms
  điều kiện hữu hạn
  liner terms
  điều kiện tàu chợ
  liner terms
  điều kiện vận phí gồm cả phí bốc dỡ
  liner terms
  điều kiện chủ tàu chịu phí bốc dỡ
  loco terms
  điều kiện giao hàng tại chỗ
  London landed terms
  điều kiện dỡ lên bờ Luân Đôn
  marginal terms of trade
  điều kiện mậu dịch biên tế
  negotiation of contract terms
  đàm phán điều kiện hợp đồng
  net weight terms
  điều kiện trọng lượng tịnh
  payment terms
  điều kiện trả tiền
  preferential terms
  những điều kiện ưu đãi
  price terms
  các điều kiện giá cả
  price terms
  điều kiện giá cả
  real cost terms of trade
  điều kiện mậu dịch theo phí tổn thực tế
  real terms
  điều kiện thực tế
  sales terms
  điều kiện bán hàng
  settlement terms
  điều kiện thanh toán
  settlement terms
  điều kiện trả tiền
  shipped quality terms
  điều kiện (giao hàng lấy) chất lượng bốc hàng làm chuẩn
  shipping quality terms
  điều kiện về chất lượng chất hàng
  shipping terms
  điều kiện của hợp đồng vận chuyển
  shopped quantity terms
  điều kiện (giao hàng lấy) số lượng bốc hàng chuẩn
  standard trade terms
  điều kiện mậu dịch tiêu chuẩn
  terms and conditions
  điều khoản và điều kiện
  terms and conditions
  điều kiện (chung)
  terms and conditions
  thể thức điều kiện (chung)
  terms and conditions of a contract
  điều kiện ký kết hợp đồng
  terms and conditions of employment
  điều kiện làm thuê
  terms and conditions of loan
  điều kiện cho vay
  terms and conditions of payment
  điều kiện trả tiền
  terms as usual
  điều kiện như trước
  terms employment
  điều kiện tuyển dụng
  terms in transit
  điều kiện quá cảnh
  terms of a contract
  điều kiện hợp đồng
  terms of an issue
  những điều kiện phát hành
  terms of business
  điều kiện giao dịch
  terms of credit
  điều kiện, điều khoản (thư) tín dụng
  terms of delivery
  điều kiện giao hàng
  terms of employment
  điều kiện tuyển dụng
  terms of insurance
  điều kiện bảo hiểm
  terms of interchange
  điều kiện giao dịch hàng hóa
  terms of loan agreement
  điều kiện ký hiệp định cho vay
  terms of loan flotation
  điều kiện phát hành trái phiếu
  terms of packing
  điều kiện bao bì
  terms of payment
  điều kiện thanh toán
  terms of payment
  điều kiện trả tiền
  terms of price
  điều kiện giá cả
  terms of purchase
  điều kiện mua
  terms of quality
  điều kiện phẩm chất, chất lượng
  terms of quality
  điều kiện số lượng
  terms of quantity
  điều kiện số lượng
  terms of sale
  điều kiện bán, tiêu thụ
  terms of service
  điều kiện phục vụ
  terms of settlement
  điều kiện chi trả, thanh toán
  terms of shipment
  điều kiện chở
  terms of trade
  điều kiện mậu dịch
  to arrive terms
  điều kiện sẽ đến ngay
  trade terms
  điều kiện mậu dịch
  trade terms
  những điều kiện thương mại
  unacceptable terms
  điều kiện không thể chấp nhận
  under the terms of the contract
  theo các điều kiện của hợp đồng
  usual terms
  điều kiện thông thường
  utility terms of trade
  điều kiện mậu dịch hiệu dụng
  weight terms
  điều kiện trọng lượng tịnh
  giá phí
  giá tiền
  quan hệ cá nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X