• Kỹ thuật chung

  hơi nước
  air water-vapour mixture
  hỗn hợp hơi nước-không khí
  air-water (-vapour) mixture
  hỗn hợp hơi nước-không khí
  coating water vapour barrier
  lớp màng bao không thấm hơi nước
  coating water vapour barrier
  áo cách hơi nước
  heavy-water vapour
  hơi nước nặng
  sublimated water vapour
  hơi nước thăng hoa
  water vapour barrier
  làm chắn hơi nước
  water-vapour content
  hàm lượng hơi nước
  water-vapour diffusivity
  độ (tính) khuếch tán hơi nước
  water-vapour diffusivity
  độ khuếch tán hơi nước
  water-vapour impermeability
  tính không thấm hơi nước
  water-vapour migration
  di chuyển hơi nước
  water-vapour migration
  sự di chuyển hơi nước
  water-vapour permeability
  tính thẩm thấu hơi nước
  water-vapour pressure
  áp suất hơi nước
  water-vapour saturation pressure
  áp suất bão hòa hơi nước
  water-vapour transmission
  truyền hơi nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X