• Đo lường & điều khiển

    bộ mô phỏng độ lệch

    Giải thích EN: A test instrument that is used to study probable aerodynamic behavior in a controlled environment under specific conditions. Giải thích VN: Một thiết bị thử sử dụng để nghiên cứu diễn biến năng động có thể trong môi trường điều khiển dưới các điều kiện cụ thể.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X