• Ngoại động từ

  (sinh vật học) bài xuất
  Thải, tháo
  évacuer les eaux d'égout
  thải nước cống
  Rút khỏi; cho tản cư khỏi, cho sơ tán
  Obliger l'ennemi à évacuer le pays
  buộc địch rút khỏi đất nước
  évacuer la population d'une ville bombardée
  cho dân sơ tán khỏi một thành phố bị oanh tạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X