• Danh từ giống đực

  Sự hạ, sự giảm, sự rút xuống
  L'abaissement du prix
  sự hạ giá
  L'abaissement d'un store
  sự hạ một bức mành
  L'abaissement de l'eau
  nước rút
  L'abaissement d'une perpendiculaire sur un plan
  (toán) sự hạ một đường vuông góc xuống một mặt phẳng
  L'abaissement de la température de la valeur d'une monnaie
  sự giảm nhiệt độ/giá trị đồng tiền
  Sự suy vi, sự suy đồi
  L'abaissement de la littérature
  sự suy đồi của văn học.
  Sự hạ uy thế
  L'abaissement des couches privilégiées de la société
  sự hạ uy thế các tầng lớp có đặc quyền trong xã hội.
  Sự hạ mình
  Abaissement volontaire
  sự tự ý hạ mình.
  Phản nghĩa Elévation, relèvement. Amélioration, progrès. Gloire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X