• Danh từ giống cái

  Giá trị; phẩm giá; trị giá
  Valeur d'un ouvrage
  giá trị một tác phẩm
  Valeur d'échange
  giá trị trao đổi
  Diminution de valeur
  sự giảm giá
  Objet de valeur
  vật có giá trị, vật quý giá
  Les valeurs morales
  những giá trị tinh thần
  Valeur expressive d'un mot
  giá trị biểu cảm của một từ
  La valeur d'une blanche est deux noires
  (âm nhạc) giá trị của một nốt trắng là hai nốt đen
  Homme de valeur
  người có phẩm giá
  Valeur numérique
  (toán học) số trị
  Valeur préréglée
  giá trị chỉnh trước
  Valeur absolue
  giá trị tuyệt đối
  Valeur de seuil
  giá trị ngưỡng
  Valeur approchée
  giá trị gần đúng
  Valeur approchée par défaut
  giá trị gần đúng âm, giá trị gần đúng thiếu
  Valeur approchée par excès
  giá trị gần đúng dương, giá trị gần đúng thừa
  Valeur calculée
  giá trị tính toán
  Valeur infinie
  giá trị vô tận
  Valeur déterminée
  giá trị xác định
  Valeur caractéristique
  giá trị đặc trưng
  Valeur efficace
  giá trị hiệu dụng
  Valeur équivalente
  giá trị tương đương
  Valeur extrême
  cực trị
  Valeur fixe
  giá trị cố định
  Valeur imaginaire
  giá trị ảo
  Valeur initiale
  giá trị ban đầu
  Valeur instantanée
  giá trị tức thời
  Valeur intermédiaire
  giá trị trung gian
  Valeur inverse
  giá trị nghịch đảo
  Valeur maximum
  giá trị cực đại
  Valeur minimum
  giá trị cực tiểu
  Valeur moyenne quadratique
  giá trị trung bình bình phương
  Valeur nominale
  giá trị danh định
  Valeur réduite
  giá trị rút gọn
  Valeur de réglage
  giá trị điều chỉnh
  Valeur vraie
  giá trị thực
  Sans valeur
  vô giá trị
  Tầm quan trọng
  Attacher de la valeur à quelque chose
  coi việc gì là (có tầm) quan trọng

  Phản nghĩa Médiocrité, nullité; non-valeur

  (văn học) lòng dũng cảm
  Soldat d'une rare valeur
  quân nhân có lòng dũng cảm hiếm có
  (lượng) ước chừng
  Ajouter la valeur d'un litre d'eau
  thêm vào ước chừng một lít nước
  (hội họa) độ
  (kinh tế) chứng khoán; phiếu cổ phần
  mettre en valeur
  làm nổi bật lên
  Mettre sa vertu en valeur
  khai khẩn, làm cho sinh lợi
  Mettre une terre en valeur
  �� khai khẩn một thửa đất
  Mettre un capital en valeur
  �� làm cho một vốn sinh lợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X