• Danh từ giống cái

  Sự mua, sự tậu
  Faire [[lacquisition]] [[dun]] terrain
  tậu một miếng đất
  Vật mua, vật tậu
  Sự thủ đắc
  Acquisition à titre onéreux à titre gratuit
  sự thủ đắc với tính cách hữu thường/với tính cách vô thường
  Modes [[dacquisition]] de la propriété succession donation contrat de vente ou [[déchange]] accession prescription
  các phương thức thủ đắc quyền sở hữu (thừa kế, tặng dữ, hợp đồng mua bán hoặc trao đổi, phụ thiêm, thời hiệu)
  Sự thu được, sự đạt được
  [[Lacquisition]] de connaissances
  sự thu được kiến thức
  Sự nhiễm phải
  [[Lacquisition]] [[dune]] habitude
  sự nhiễm một thói quen
  (tin học) sự trích dữ liệu dành cho máy tính xử lý
  Phản nghĩa Cession. Perte

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X