• Danh từ giống đực

  Tên sách, nhãn sách
  Titre d'un roman
  tên một quyển truyện
  Đầu đề, tít
  Le titre d'un chapitre
  đầu đề một chương
  Article de journal avec un gros titre
  bài báo với tít lớn
  Phần (của một bộ luật)
  Chức vị, tước
  Titre de duc
  tước công
  Titre de directeur
  chức vị giám đốc
  Danh hiệu, danh nghĩa
  Le titre de père
  danh nghĩa làm cha
  Giấy nhận thực, chứng thư, chứng khoán, phiếu
  Titre de propriété
  giấy nhận thực quyền sở hữu
  Titres au porteur
  chứng khoán không ghi tên
  Titre d'emprunt d'état
  phiếu công trái
  ( hóa học) độ chuẩn
  Titre d'une solution
  độ chuẩn của một dung dịch
  Tuổi, thành sắc (tỷ lệ kim loại quý trong hợp kim)
  (ngành dệt) số (của sợi)
  Titre moyen
  số vừa
  Bằng cấp
  Recruter sur titres
  tuyển dụng theo bằng cấp
  à ce titre
  với danh nghĩa ấy, với lý lã ấy, vì thế
  à juste titre juste
  juste
  à plus d'un titre
  vì nhiều lẽ
  à titre
  (đứng trước một tính từ) một cách
  à titre exceptionnel
  �� một cách đặc biệt
  à titre de
  với tư cách là, nhân danh là
  Recevoir à titre d'ami
  như là
  à titre d'exemple
  �� như là thí dụ
  au même titre
  cũng như thế
  au même titre que
  cũng như là
  en titre
  thực thụ, chính thức
  Professeur en titre
  �� giáo sư thực thụ
  titre de noblesse
  phẩm tước (phong kiến)
  titres universitaires
  bằng cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X