• Danh từ giống cái

  Phần
  Une part de gâteau
  một phần bánh ngọt
  C'est un honneur dont je veux avoir ma part
  đó là một vinh dự mà tôi muốn có phần mình
  Assigner à quelqu'un une part dans un legs
  cho ai một phần di sản
  Il a pris la principale part dans cette négociation
  ông đã dự phần chính trong cuộc thương lượng đó
  à part
  (sân khấu) nói một mình
  à part moi
  trong thâm tâm tôi
  autre part
  ở nơi khác
  avoir part à
  dự phần
  avoir part au gâteau gâteau
  gâteau
  d'autre part
  vả lại, mặt khác
  de la part de
  thay mặt cho (ai)
  de part en part
  từ bên này sang bên kia
  de part et d'autre
  cả hai bên, bên này, bên kia
  de toute part de toutes parts
  khắp nơi
  être de part dans
  có chân, dự vào
  faire la part à
  chia phần cho
  faire la part de
  tính đến, kể đến
  faire part faire
  faire
  la part du lion lion
  lion
  ne pas donner sa part aux chiens
  xem chien
  nulle part nul
  nul
  part à deux
  (thân mật) chia đôi nhé
  pour ma part
  về phần tôi
  prendre en bonne part
  đánh giá cao, cho là tốt
  prendre en mauvaise part
  đánh giá thấp; cho là xấu
  prendre part à
  dự vào; chia xẻ
  quelque part Aller quelque part
  ) (thân mật) đi ngoài
  Phản nghĩa Ensemble.

  Danh từ giống đực

  (luật pháp, pháp lý) trẻ sơ sinh
  confusion de part
  sự không rõ là con ai (trẻ sơ sinh)
  substitution de part
  sự tráo con

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X