• Danh từ giống cái

  Hình dạng, hình dáng
  Objets de même forme
  vật cùng hình dạng
  (nghĩa rộng) bóng
  Apercevoir une forme imprécise dans la nuit
  thoáng thấy một bóng không rõ trong đêm tối
  ( số nhiều) thân hình
  Formes rondes
  thân hình tròn trịa
  Vêtement qui moule les formes
  quần áo sít thân hình
  Dạng, thể
  Les différentes formes de [[lénergie]]
  các dạng năng lượng khác nhau
  Forme du pluriel
  (ngôn ngữ học) dạng số nhiều
  Forme musicale
  (âm nhạc) thể nhạc
  Hình thức; hình thái
  Formes de la matière
  hình thái của vật chất
  Formes du gouvernement
  hình thức chính quyền
  Forme et contenu
  hình thức và nội dung
  Thể thức, thủ tục
  Forme réglementée par la loi
  thể thức do luật định
  ( số nhiều) nghi thức; phép lịch sự
  Agir dans les formes
  hành động theo nghi thức
  Khuôn, cốt, phom (mũ, giày)
  Forme à fromage
  khuôn pho mát
  (nghĩa rộng) chóp mũ
  Chapeau haut de forme
  mũ chóp cao
  (hàng hải) ụ (tàu, thuyền)
  Forme flottante
  ụ nổi
  (xây dựng) lớp cát lót (dưới mặt đường, dưới gạch lát)
  (thú y học) lồi xương ngón
  (từ cũ, nghĩa cũ) hang (thỏ, cáo)
  avoir la forme être en forme être en bonne forme
  (thân mật) khỏe khoắn; khoan khoái
  en forme en bonne forme en bonne et due forme
  đúng thể thức, đúng thủ tục
  en forme de
  theo hình dạng...
  mettre en forme
  viết ra, diễn tả ra
  pour la forme
  chiếu lệ, gọi là có hình thức
  prendre des formes
  (thân mật) béo ra
  prendre forme
  bắt đầu thành hình, bắt đầu hiển hiện
  sans autre forme
  thô bạo, cộc lốc
  sous forme
  dưới dạng
  théorie de la forme
  (triết học) sinh vật học; sinh lý học thuyết kết cấu
  Phản nghĩa Essence, matière, réalité. Âme, esprit. Fond; contenu, matière, substance, sujet.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X