• Phó từ

  Lúc bấy giờ, lúc đó
  Les moeurs d'alors
  những phong tục lúc đó
  Thế thì, vậy thì
  Alors n'en parlons plus
  thế thì ta đừng nói đến việc ấy nữa
  alors
  thế rồi ra sao? thế rồi sao nữa?
  alors que
  trong khi, khi mà
  Alors que vous étiez malade
  tuy rằng, mặc dầu
  Vous avez fait cela alors que je vous l'avais défendu
  �� anh đã làm việc ấy, mặc dù tôi đã cấm anh
  et alors
  thế thì sao?
  jusqu'alors
  đến lúc đó
  non mais alors!
  (thân mật) vô lý, không thể được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X