• Danh từ giống đực

  Phép tính, tính
  Calcul mental
  tính nhẩm
  Règle à calcul
  thước tính
  Calcul thermique
  sự tính toán nhiệt lượng
  Calcul des probabilités
  phép tính xác suất
  Calcul par itération
  phép tính lặp
  Calcul décimal
  phép tính thập phân
  Calcul approximatif
  phép tính gần đúng
  Calcul opérationnel
  phép tính toán tử
  Calcul matriciel
  phép tính ma trận
  Calcul différentiel
  phép tính vi phân
  Calcul intégral
  phép tính tích phân
  Calcul vectoriel
  phép tính vec-tơ
  Calcul infinitésimal
  phép tính vô cùng nhỏ
  Calcul des différences
  phép tính hiệu số
  Calcul des erreurs
  phép tính sai số
  Calcul des variations
  phép tính biến phân
  Dự tính
  D'après mes calculs il arrivera demain
  theo dự tính của tôi, ngày mai nó sẽ tới
  Sự tính toán
  Agir par calcul
  hành động có tính toán
  Sans calcul
  không tính toán gì
  (y học) sỏi
  Calcul rénal
  sỏi thận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X