• Nội động từ

  Hành động
  Agir à la légère
  hành động nhẹ dạ
  Nous sommes nés pour agir Montaigne
  chúng ta sinh ra là để hành động
  Le moment est venu d'agir
  đã đến lúc hành động
  C'est la foi qui donne à l'homme l'élan qu'il faut pour agir Mart du G
  chính đức tin tạo cho con người sự hăng hái cần phải có để hành động
  Agir au nom d'un parti
  hành động nhân danh một đảng phái
  Tác động
  Le feu agit sur les métaux
  lửa tác động đến kim loại
  Can thiệp
  Agir auprès du directeur
  can thiệp với giám đốc (về việc gì)
  Cư xử
  Agir en homme d'honneur en honnête homme
  cư xử như một người trọng danh dự/như một người đàng hoàng
  Il a mal agi envers eux
  hắn đã cư xử tệ bạc với họ
  Có hiệu lực
  Ce remède agit peu
  vị thuốc này ít hiệu lực
  Kiện, kiện cáo
  Agir civilement
  kiện về mặt hộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X