• Danh từ giống cái

  Nhiệt
  Quantité de chaleur
  lượng nhiệt
  Chaleur animale
  (sinh vật học) thân nhiệt
  Chaleur spécifique
  (vật lý) học nhiệt dung riêng
  Chaleur abandonnée
  nhiệt thải, nhiệt thoát ra
  Chaleur ambiante
  nhiệt môi trường
  Chaleur latente
  ẩn nhiệt
  Chaleur perdue
  nhiệt mất đi
  Chaleur produite
  nhiệt được sản sinh
  Chaleur blanche
  nhiệt nóng trắng
  Chaleur d'allumage
  nhiệt gây cháy
  Chaleur de fusion
  nhiệt nóng chảy
  Chaleur d'incandescence
  nhiệt nóng sáng
  Chaleur moléculaire
  nhiệt dung phân tử
  Trời nóng, tiết nóng
  Epoque de grande chaleur
  mùa nóng
  Sốt, nóng
  Chaleur de tête
  nóng đầu
  Nhiệt tình, sự nồng nhiệt
  Parler avec chaleur
  nói rất nhiệt tình
  Chaleur du style
  lời văn nồng nhiệt
  Sự động đực
  Chiene en chaleur
  chó cái động đực
  dans la chaleur de
  lúc đang hăng
  Dans la chaleur du combat
  �� lúc chiến đấu đang hăng
  Dans la chaleur de la discussion
  �� khi thảo luận đang hăng
  Phản nghĩa Froid, froideur, indifférence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X