• Danh từ giống cái

  đầu
  Lever la tête
  ngửng đầu lên
  Il a une tête de plus qu'elle
  anh ta cao hơn cô ấy một đầu
  Tête d'un missile
  đầu tên lửa
  Tête de liste
  đầu danh sách
  Produit de tête de la distillation
  sản phẩm phần đầu khi chưng cất
  Prendre la tête d'un mouvement
  dẫn đầu một phong trào
  Casser la tête à quelqu'un
  đánh vỡ đầu ai
  (thể dục thể thao) cú đánh đầu (cũng coup de tête)
  Joueur qui fait une tête
  cầu thủ chơi cú đánh đầu
  đầu óc
  Une tête qui pense
  một đầu óc có suy nghĩ
  Garder un fait dans sa tête
  giữ một sự việc trong đầu óc
  đầu người, đầu súc vật
  Payer tant par tête
  trả mỗi đầu người bao nhiêu đấy
  Posséder cinquante têtes de bétail
  có năm mươi đầu gai súc
  Người cứng đầu
  La tête du gouvernement
  người đứng đầu chính phủ
  Ngọn, chỏm, mũ
  Tête d'un arbre
  ngọn cây
  Tête humorale
  (giải phẫu) chỏm xương cánh tay
  Tête de vis
  mũ đinh ốc
  (thân mật) vẻ mặt
  Une drôle de tête
  một vẻ mặt buồn cười
  à la tête de
  đứng đầu
  à tête reposée
  xem reposé
  avoir de la tête
  có suy nghĩ, gan dạ
  avoir du travail par-dessus la tête
  bận bù đầu
  avoir la tête dure
  xem dur
  avoir la tête lourde
  đau đầu (vì một chuyện gì)
  avoir la tête sur les épaules
  vẫn sống nguyên vẹn
  avoir sa tête
  có đầu óc tỉnh táo
  avoir une bonne tête
  trông dễ thương
  baisser la tête
  xem baisser
  belle tête, mais de cervelle point
  đẹp mã nhưng óc rỗng
  casser la tête
  xem casser
  coup de tête
  xem coup
  de la tête aux pieds
  xem pied
  de tête
  thuộc lòng
  Répéter de tête
  nhắc lại thuộc lòng
  donner sa tête à couper
  xem couper
  en avoir par-dessus la tête
  (thân mật) chán ngấy rồi
  en tête
  ở đầu; ở trước; đi trước
  faire la tête
  (thân mật) hờn dỗi
  faire tête
  xem faire
  faire une tête
  (thân mật) tỏ ý bực mình, tỏ ý giận dỗi
  homme de tête
  xem homme
  jeter une chose à la tête de quelqu'un
  xem jeter
  jurer sur la tête de mes enfants
  tôi mà nói sai thì trời quật chết con tôi
  la tête la première
  chúi đầu xuống trước
  la tête me tourne
  xem tourner
  marcher sur la tête
  làm một việc điên rồ
  mauvaise tête
  xem mauvais
  mettre à prix la tête de quelqu'un
  xem prix
  monter à la tête
  xem monter
  monter la tête à quelqu'un
  xem monter
  n'avoir pas de tête
  đầu óc để ở đâu đâu
  n'en faire qu'à sa tête
  tự ý hành động chẳng hỏi ý kiến ai
  ne plus savoir donner de la tête
  xem donner
  payer de sa tête
  phải chịu hy sinh (vì một chuyện gì)
  perdre la tête
  cuống cuồng lên, không tỉnh táo nữa
  sa casser la tête
  xem casser
  se mettre en tête de
  xem mettre
  se payer la tête de quelqu'un
  xem payer
  se taper la tête contre les murs
  khó quá không biết giải quyết thế nào
  sur la tête de quelqu'un
  dồn cả vào ai
  tenir tête à
  xem tenir
  tête à tête
  mặt đối mặt
  tête chaude
  người nóng nảy
  tête de...
  đồ... (câu rủa)
  tête de ligne
  ga đầu mối, bến đầu mối
  tête d'enterrement
  mặt buồn rười rượi
  tête de Turc
  người chịu đấm, nguời bị bắt nạt
  tête froide
  người điềm đạm
  tête légère
  người khờ khạo nhẹ dạ
  tête pelée
  người hói đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X