• Danh từ giống cái

  Sự cày cấy, sự trồng trọt; sự trồng; đất trồng
  La culture des fleurs
  sự trồng hoa
  Culture alternée
  sự trồng xen vụ
  Culture améliorante
  sự trồng cải tạo đất
  Culture associée culture intercalaire
  sự trồngxen lẫn
  Culture mara†chère
  sự trồng rau
  Culture de plein air
  sự trồng ngoài trời
  Culture en serre
  sự trồng trong nhà

  Phản nghĩa Friche, jachère

  (sinh vật học) sự cấy
  La culture microbienne
  sự cấy vi khuẩn
  (nghĩa bóng) sự rèn luyện, sự trau dồi, sự vun đắp
  La culture des lettres
  sự trau dồi văn học
  Văn hóa
  Un homme dépourvu de culture
  một người không có văn hóa
  La culture orientale
  văn hóa phương đông
  Phản nghĩa Ignorance, inculture
  culture physique
  thể dục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X