• Danh từ giống đực

  Chỗ, nơi
  Un endroit désert
  một chỗ hoang vắng
  Vùng, địa phương
  Être estimé dans son endroit
  được quí mến trong vùng
  Đoạn văn, đoạn sách
  Un endroit intéressant
  một đoạn lý thú
  Mặt phải (của tấm vải)
  L'énvers et l'endroit
  mặt trái và mặt phải
  à l'endroit
  về mặt tốt
  à l'endroit de
  đối với
  A mon endroit
  �� đối với tôi
  endroit faible
  mặt yếu
  endroit sensible
  điểm yếu, điểm dễ chạm nọc
  le petit endroit
  chuồng tiêu
  Phản nghĩa Envers

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X