• Danh từ giống cái

  Lỗi
  Commettre une faute
  phạm lỗi
  Faute du tiers
  (luật học, pháp lý) lỗi của người thứ ba
  Faute d'orthographe
  lỗi chính trị tả
  En faute
  mắc lỗi
  faire faute
  thiếu
  faute de
  vì thiếu
  faute de mieux
  không có điều kiện hơn nữa
  il y va de sa faute
  nó có phần trách nhiệm
  ne pas se faire faute de
  không bỏ qua, không từ
  sans faute
  chắc chắn
  Phản nghĩa Abondance, excès, quantité. Bienfait, mérite. Exactitude; correction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X