• Phó từ

  Tốt hơn, hay hơn, hơn
  Il travaille mieux qu'auparavant
  nó làm việc tốt hơn trước
  Càng
  Mieux je le connais plus je l'estime
  càng biết nó hơn, tôi càng mến nó hơn
  aimer mieux aimer
  aimer
  aller mieux
  tốt hơn trước
  à qui mieux mieux
  mạnh ai nấy làm
  au mieux
  theo cách tốt nhất, trong trường hợp tốt nhất
  Au mieux il réunira deux mille suffrages
  ăn ý hòa hợp
  Être au mieux avec quelqu'un
  �� ăn ý với ai, hòa hợp với ai
  d'autant mieux autant
  autant
  de mieux en mieux
  ngày càng tốt hơn
  des mieux
  rất tốt
  Exemple des mieux choisi
  �� ví dụ chọn rất tốt
  Ce que je sais le mieux
  �� cái tôi biết hơn hết
  mieux que
  tốt hơn
  ne pas demander mieux demander
  demander
  on ne peut mieux
  tốt nhất rồi; hoàn hảo
  pour le mieux
  hết sức tốt
  pour mieux dire
  nói đúng hơn
  tant mieux tant
  tant
  impossible de trouver mieux
  khó mà có hơn thế được
  valoir mieux
  tốt hơn là
  un tiens vaut mieux que deux tu l'auras
  thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng

  Tính từ

  Tốt hơn
  Se taire est mieux
  im lặng là tốt hơn
  Être mieux
  khỏe hơn, đẹp hơn, dễ chịu hơn

  Phản nghĩa Pire

  De mieux tốt hơn, hay hơn
  Si vous n'avez rien de mieux à faire ce soir
  �� nếu chiều nay anh không có việc gì hay hơn
  qui mieux est
  hơn thế nữa

  Danh từ giống đực

  Điều tốt hơn, cái tốt hơn
  En attendant mieux
  chờ dịp tốt hơn
  Il a fait des efforts il y a du mieux
  nó đã cố gắng, đã có cái hơn trước
  de son mieux
  hết sức mình
  faute de mieux faute
  faute

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X