• Tự động từ

  Chống
  [[Sappuyer]] sur une canne
  chống gậy
  [[Sappuyer]] sur des béquilles
  chống nạng
  Dựa, tựa
  [[Sappuyer]] à un mur
  tựa vào tường
  [[Sappuyer]] sur un document
  dựa vào một văn bản
  Sur quoi [[sappuient]] vos [[soup�ons]]
  dựa vào đâu mà anh nghi ngờ?
  Trông cậy
  [[Sappuyer]] sur [[quelquun]]
  trông cậy vào ai
  Il [[sappuie]] sur sa propre expérience
  anh ta trông cậy vào kinh nghiệm của chính mình
  (thông tục) phải chịu
  [[Sappuyer]] une corvée
  phải chịu làm một việc nặng nhọc
  [[Sappuyer]] qqn
  phải chịu đựng người nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X