• Danh từ giống đực

  Sự cứu, sự cứu giúp, sự cứu tế
  Porter secours à quelqu'un
  cứu giúp ai
  Secours aux noyés
  sự cứu người chết đuối
  ( số nhiều) đồ trợ giúp, của trợ giúp; tiền cứu trợ
  Secours en nature
  đồ cứu giúp bằng hiện vật
  Sự cứu viện; viện binh
  Un secours de dix mille hommes
  viện binh một vạn quân
  Sự nhờ vào, sự dựa vào; cái giúp vào
  Sans le secours de l'air le son ne peut se répandre
  không nhờ vào không khí, âm thanh không thể truyền lan đi được
  au secours!
  cứu tôi với!
  Phản nghĩa Abandon, déréliction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X