• Thông dụng

  Tính từ

  Smeared all over, splashed all over
  quần áo bết dầu mỡ
  clothes smeared all over with oil and grease
  lấm bết từ đầu đến chân
  splashed (with mud...) all over from head to foot
  At a standstill, stagnant
  công việc bết không người điều khiển
  the work is at a standstill for lack of leadership

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X