• Thông dụng

  Word, sentence.
  Người khôn mới nói nữa điều cũng khôn ca dao
  Half a word is enough to betray one's wisdom.
  Fact, even, occurrence, happening.
  Vừa rồi đã xảy ra điều thế
  Thing, matter.
  Cân nhắc mọi điều
  Talking all things in consideration.
  Point, clause.
  Bản tuyên bố sáu điều
  A six-clause treaty.
  Pretext.
  Mượn điều
  Under (on) the pretext of.
  Điều ăn tiếng nói
  Behaviour (in words, on words and deeds).
  Điều hơn lẽ thiệt
  Mutual adtice, mutual reasoning.
  Điều mộng nói tắt
  To appoint somebody to teaching posr in the highlands.
  Bright red .
  Nhiễu điều
  Bright red silk.

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  cadence

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  thing

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  article
  chiếu theo điều 25
  pursuant to article 25
  điều khoản hợp đồng
  treaty article
  điều khoản trọng tài bổ sung
  additional article
  item
  điều khoản mặt hàng nhạy cảm của GATT
  sensitive item clause under GATT

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X