• Thông dụng

  Động từ.

  To pacify, to quell
  Lợi mười năm bình định giặc Minh
  Le Loi pacified the country after ten years' fighting the Minh aggressors; Le Loi quelled the Minh aggression in ten years
  giặc đã thất bại trong âm mưu bình định vùng tạm chiếm
  the aggressors failed in their scheme to "pacify" the occupied areas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X