• Thông dụng

  Danh từ

  Platform, pedestal, dais
  tượng đặt trên bệ đá
  the statue is placed on a pedestal
  bệ pháo
  an artillery platform
  bệ máy
  a machine platform
  chín bệ
  the throne

  Động từ

  To interlard integrally
  bệ vào tác phẩm tất cả các chi tiết của cuộc sống
  to interlard one's work with integral details of real life

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X