• Thông dụng

  Số từ

  Nine, ninth
  một trăm lẻ chín
  a hundred and nine
  hai nghìn chín
  two thousand nine hundred
  rằm tháng chín
  the 15th day of the ninth month
  chín người mười ý
  Nine men, ten opinions; so many men, so many opinions
  chín từng mây
  cloud-touching, cloud-topped, cloud-capped
  chín bỏ làm mười
  to easily let pass (others' mistakes...), to tolerate
  đoàn kết không phải bất cứ cái cũng chín bỏ làm mười cho qua chuyện
  ��Solidarity does not mean easily letting pass any mistakes of others as past things

  Động từ & tính từ

  Ripen, (to become) ripe
  vườn cam chín đỏ
  the orange orchard was ripening in a riot of red
  lúa chín đầy đồng
  the field was lush with ripening rice
  tình thế cách mạng đã chín muồi
  the revolutionary situation was ripe
  Done to a turn
  thịt luộc chín
  meat done to a turn
  cơm chín tới
  rice well done
  Careful, mature
  suy nghĩ chưa chín
  still not careful thinking
  thảo luận thật chín
  quite mature deliberation
  Ruddy, red
  chín như quả bồ quân
  cheeks ruddy like a poppy
  ngượng chín cả người
  red with shame

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  nonary

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  maturate
  mature
  nền kinh tế chín muồi
  mature economy
  thời kỳ chín muồi
  mature phase
  hội chín muồi
  mature society
  mellow
  ripe
  chín hoàn toàn
  full-ripe
  giai đoạn chín tới của sự bảo quản
  canning-ripe
  sự ăn chín
  eating-ripe
  ripen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X