• Thông dụng

  Tính từ & động từ

  (To go) dry
  giếng cạn
  a dry well
  đèn cạn dầu
  the lamp is dry; there is no more oil in the lamp
  nồi cơm cạn
  the pot of rice is dry; there is no more water in the pot of rice
  Used up, nearly exhausted
  cạn vốn
  the capital is nearly exhausted
  nguồn vui không bao giờ cạn
  an inexhaustible source of joy
  cạn lời
  to say everything which one has to say
  cạn chén
  to drink up (one's glass of wine..)
  Shallow
  cạn xợt
  very shallow
  cạn nghĩ
  to have a shallow mind
  cạn tàu ráo máng
  unfeeling, heartless

  Danh từ

  Shallow, shoal
  thuyền mắc cạn
  the boat was caught in a shoal; the boat ran aground
  lên cạn
  to go ashore
  rau muống cạn
  water morning-glory grown on a shallow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X