• Thông dụng

  Danh từ
  chép
  cá chép

  Động từ

  To copy
  chép bài tập
  to copy a homework
  bản chép tay
  a handwritten copy
  chép nhạc
  to copy a score
  To record
  sự kiện được chép vào sử sách
  the event was recorded in annals
  Chép miệng To chirp (with one's lips)
  chép miệng thở dài
  to have a sigh with a chirping noise from one's lips, to chirp out a sigh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X