• Thông dụng

  Danh từ

  Mountain village
  bản Mường
  A Muong village
  Composition, copy.....
  bản nhạc
  a musical composition, a piece of music
  bản vẽ
  a design, a picture
  bản nháp
  a draft
  bản báo cáo hàng năm
  a yearly report
  in một vạn bản
  to print ten thousand copies
  đánh máy ba bản
  to type two carbon copies (in addition to the ribbon copy)
  chỉ chép một bản
  to make only one copy
  Plate
  Width
  to bản
  a leaf large in width

  Tính từ

  Our
  bản hiệu
  our shop
  bản báo
  our paper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X