• Thông dụng

  Danh từ

  Uncle (younger brother of one's father), uncle (affectionate form of address)
  chú ruột
  Uncle (one's father's younger brother)
  cháu thích chú bộ đội
  I am fond of uncle soldier
  (Affectionate appellation and address used with little boys)
  (Form of address and appellation used with young men)
  (Ironical form of address and appellation used with personified animals)
  (Affectionate, considerate or familiar form of address and appellation used with men regarded as equal to one's uncle, younger brother)
  Thần chú Incantation, spell
  phù thủy đọc chú
  a sorcerer uttered his incantation

  Động từ

  To give as footnote, to give as a note
  chú nghĩa ngoài lề
  to give the meaning as a note on the margin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X