• Thông dụng

  Động từ

  To take pains to get, to go to any lengths to get
  đắt thế vẫn chuốc về
  it was so expensive, but he took pains to get it
  chuốc lấy danh
  to go to great lengths to get vain honours
  To look for, to ask for, to bring on one's head, to court
  chuốc oán thù
  to bring hatred on one's head
  chuốc lấy sự thất bại nhục nhã
  to court humiliating defeat
  To pour out (wine) for guests

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X